MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği, Anaokulu açma belgelerinin tamamını bulabileceğiniz evrakların listesinin olduğu yönetmeliktir. Bu listenin temeli 5580 sayılı Öğretim kanununa dayanır. Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinde yayınlamış olduğu özel öğretim kurumları yönetmeliğindeki kurum açma işlemleri bölümündeki maddeler MEB Anaokulu Açma Yönetmeliğini oluşturur.

Anaokulu açmak isteyenlerin ilk aradığı bir anaokulunun nasıl açılacağıdır. Tabii işin içinde bir devlet kurumuna bağlı olmak olunca işin yönetmelik kısmı ağırlık kazanmaktadır. İşte bu nedenle insanların en çok merak ettiği konuların başında MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği yer almaktadır.

Bu makale yalnızca anaokulu için geçerli bilgileri içermektedir.

Anaokulu açmak için gerekli belgeler ya da anaokulu açma evrakları gibi adlarla anılan yönetmelik, prosedürlerin tamamını oluşturur.

Yazımızda MEB anaokulu açma yönetmeliği maddelerini sizler için belirleyeceğiz. Yazımızda önce maddeyi, sonra maddenin ne olduğunu açıklayacağız.

Bu sayede bir anaokulu açmak için gerekli yasal prosedürleri görmüş olacaksınız. Lakin dikkat etmeniz gereken konular çok daha fazladır. Anaokulu açma evraklarını hazırlamak, sadece ruhsat alabilmek için gereklidir. Sürdürülebilir anaokulu olabilmek için MEB anaokulu açma yönetmeliğinden çok daha fazlasına ihtiyacınız olacaktır.

Yeni açacağınız anaokulunuz şimdiden hayırlı olsun.

Eğer evrak aşamasına kadar gelmişseniz bu bilgiler işinize yarayacaktır. Lakin yeni başlıyorsanız bu bilgilerden önce ihtiyacınız olabilecek çok fazla detay vardır. Anaokulu açmak hakkında bilgiler adlı makalemiz size yardımcı olacaktır.

MEB Anaokulu açma yönetmeliği 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanununa dayanmaktadır. Yazımızdaki tüm maddeleri MEB Özel Öğretim kurumları yönetmeliğine göre hazırlayacağız. Yönetmeliğin tamamına https://ookgm.meb.gov.tr/www/yonetmelik/icerik/72 bu linkten ulaşabilirsiniz.

MEB Anaokulu Açma Yönetmeliğine geçmeden önce belirtmemizde fayda var. Hazırladığınız evrakların hepsini 3 kopya olarak oluşturun.

MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği
MEB Anaokulu Açmak İçin Gerekli Belgeler

MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği Kurum Açma İşlemleri

Yönetmeliğin ikinci bölümü anaokulu açmak için gerekli evrakların neler olduğunu belirler. Madde 5 ve 2 fıkrası a bendinde evraklarımız başlıyor. A harfiyle başlayıp devam eden maddeleri başlıklara yerleştirdik.

1- Anaokulu Açma İçin Başvuru Formu (A Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Başvuru yapabilmeniz için anaokulu açma evraklarının ilki başvuru formudur. Başvuru Formu EK-1 olarak adlandırılmaktadır. Ek-1’i tamamen doldurmanız gerekmektedir. Dikkat etmeniz gereken diğer konu ise işletmenizin türü olacaktır. Eğer şahıs işletmesi kurmuşsanız gerçek kişi alanını, “Limited” veya “Anonim” şirket kurmuşsanız tüzel kişiliği doldurmanız gerekmektedir.

2-Anaokulu Açma İçin Kuruculuk Şartları Adli Sicil Beyanı (B Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan kişilerin aynı fıkrada belirtilen şartları haiz olduğuna ilişkin yazılı beyanı.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Adli Sicil Beyanı Açıklama

Burada bahse konu olan madde 5580 Sayılı Özel Öğretim Kanunu Madde 4 Kurucu/kurucu temsilcisinin niteliklerinden bahseder.

MADDE 4 – (Değişik birinci fıkra: 9/5/2018-7141/11 md.) Özel öğretim kurumlarının gerçek kişi kurucularında, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile;

Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,

Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

Millî savunmaya karşı suçlar,

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Dosyayı buradan indirebilirsiniz. Dosya Word olarak eklenmiştir.

3- Anaokulu Açmak İçin İşletme Ticaret Sicil Gazetesi (C Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Anaokulu açma yönetmeliğindeki c bendinde ;

Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği. açıklaması yer almaktadır.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Ticaret Sicil Gazetesi Açıklaması

İşin özü burada “Sizden sicil gazetenizi istiyoruz.” diyor. Burada iki farklı noktaya değinmek gerekiyor. Eğer şahıs işletmesi kurmuşsanız bir odaya bağlanmanız gerekecektir. Ya ticaret odası ya da esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olacaksınız. Kayıt olduğunuz odanın sizin işletme bilgilerinizi içeren sicil gazetesini almanız gerekmektedir.

Eğer “Limited” şirket yada “Anonim” şirket kurmuşsanız o zaman ticaret odasına kayıt olmak zorundasınız. Yani evraklarınızı ticaret odasından alacaksınız. Ben bu kadar şeyi nereden yapayım derseniz, dert ermeyin, muhasebeciniz sizin adınıza bu evrakları zaten almak zorunda. Dosyanın üçüncü maddesi de tamam.

4- Kurucu Temsilcisi Atama (Ç Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine
sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) genel kurul veya yönetim kurulu
kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Kurucu Temsilcisi Ataması Açıklaması

MEB Anaokulu açma yönetmeliği Ç bendinden bahsedilen konu aslında EK-1’de bahsettiğimiz konudur. Yani eğer işletmeniz “Limited” ya da “Anonim” şirket ise kendi adınıza başvuru yapamazsınız. Tüzel kişiliği temsilen bir gerçek kişi ataması gerçekleştirmemiz gerekmektedir. İşte bunun için bir kurucu temsilcisi atamanız gerekecektir. (Kendinizi atayabilirsiniz)

5- Bina Yerleşim Planları (D Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

MEB Anaokulu açma yönetmeliği d bendinde bahsedilen açıklama ;

Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı , binanın dış cepheleri ile bahçesini gösteren fotoğrafları ve CD’si olarak karşımıza çıkmaktadır.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Bina Yerleşim Planları Açıklaması

Dışarıdan birkaç fotoğraf alıp bir CD’ye aktarmanız yeterli olacaktır. Binanızın her katının olduğu yerleşim planlarını A3 olarak çıktı almanız aynı zamanda da PDF olarak CD’ye aktarmanız gerekmektedir.

6- Yönetmelik Taahhütnamesi (E Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

MEB Anaokulu açma yönetmeliği E bendindeki maddede yazılanlar:

Resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulamak isteyen okulların kurucusunun yazılı beyanı, resmî benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliklerden farklı uygulama yapmak isteyen okullar için Bakanlıkça onaylanmak üzere hazırlanan (Mülga ibare:RG-19/2/2020-31044) (…) kurum yönetmeliği taslağı ve CD’si veya kurucunun daha önce açılış izni almış başka bir okulu için Bakanlıkça onaylanmış kurum yönetmeliğini uygulayacağına ilişkin yazılı beyanı.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Yönetmelik Taahhütnamesi Açıklaması

Bu konu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Lakin biraz kolaylaştıralım. Bir Word dosyasına resmi benzeri okulların tabi olduğu yönetmeliği uygulayacağımı beyan ve taahhüt ederim ifadesi ile bir dilekçe yazmanız yeterlidir. Dosyayı buradan indirebilirsiniz.

7- Eğitim Taahhütnamesi ( F Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

MEB Anaokulu açma yönetmeliğindeki bu madde;

Çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları ve hizmet içi eğitim merkezlerinin uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439)

Ayrıca; özel öğretim kursu açacaklar için, (Değişik ibare:RG-13/1/2017-29947) (Ek-15)’de yer alan bilim gruplarının Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanan çerçeve programına/programlarına uygun olarak kurum tarafından (Değişik ibare:RG-5/8/2016-29792) bir bilim grubunda hazırlanmış ve Genel Müdürlükçe onaylanmış kurs programı

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Eğitim Tahütnamesi Açıklaması

Bir önceki maddedeki gibi bir dilekçe yazmanız gerekecektir. Yani Milli Eğitim Bakanlığı kurum açma yönetmeliğindeki eğitimi uygulayacağımı taahhüt ederim açıklaması olan bir dilekçe işinizi görecektir.

8- Yönetici Çalışma İzin Teklifi (Ğ Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı. Ayrıca (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık hizmetleri alanı açacakların ise her bölüm için bir asıl görevli aylık ücretli alan/dal dersleri öğretmeninin çalışma izin teklifleri

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Yönetici Çalışma İzin Teklifi Açıklaması

Anaokulu açma evrakları içinde yalnızca müdür için düzenlenecek ve ruhsat alımından sonra tüm personel için hazırlanacaktır. Başlangıç aşamasında yönetici çalışma izin teklifinden kasıt müdür iş sözleşmesidir.

Dosyayı buradan indirebilirsiniz.

9- Bina Belgeleri (H Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Kurum binası kurucuya ait ise (Ek ibare:RG-19/2/2020- 31044) bina tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) bina (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

(Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) binanın yapı kullanım izin belgesi, Tapu kütüğünde konut olarak kayıtlı bir ana taşınmazın bağımsız bölümlerinde açılacak anaokullarının bahçe kullanımı için (Değişik ibare:RG-19/2/2020-31044) kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri muvafakat belgesi.

(Belgede (Değişik ibare:RG20/6/2017- 30102) muvafakat veren kat sahibi veya vekillerinin ayrı ayrı muvafakatlerine ilişkin imzaları ile binanın kaç daireli olduğu ve imzaların kat sahibi veya vekillerine ait olduğuna ilişkin apartman yöneticisinin imzası bulunur.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Bina Belgeleri Açıklaması

Tapu, kira kontratı ve muvafakat belgesini hazırlamanız gerekmektedir. Yani bina ile ilgili olarak evrakların hazırlanması gerekmektedir.

Kira kontratı için bir detay verelim. 1 yıllık kiradan kasıt bir eğitim sezonu boyunca olacaktır. Eğer mart ayında kiralama yapmışsanız bir sonraki yılın haziran ayının sonuna denk gelmelidir. Kira bitiş tarihi haziran ayının sonu olmalıdır. Bu konuya dikkat edelim.

Tapunun aslını yanınızda bulundurmanız gereklidir. Aslında tüm evrakların aslını yanınıza alın. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü orijinalini görüp kopyalarını aslı görülmüştür damgası basacaklar.

10- Teknik Rapor (K Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek ibare:RG-19/2/2020-31044) ve ekleri (Ek ibare:RG3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir.

(Değişik cümle:RG-19/2/2020-31044) Ancak; 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapı denetim firmalarının denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Teknik Rapor Açıklaması

Yukarıdaki maddeler biraz karışıklığa sebep veriyor. Lakin biraz daha açıklayıcı yazalım. Bir yapı denetim firmasından binanızın teknik raporunu almanız gerekmektedir. Karıştırılmaması gereken en önemli konu 2007 sonrası binalar konusudur.

Yönetmelikte okul binası olarak yapılmış binalardan bahsetmektedir. Yani konut, ticari, sosyal tesis gibi alanlarda anaokulu açıyorsanız, ne zaman yapıldığına bakılmaksızın teknik rapor almanız gerekmektedir.

Teknik raporu verebilecek yetkinliğe, SIM ve ITB belgeleri olan herkes sahiptir.

11- Bina Çevresi Sağlık Raporu (L Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Bina Çevresi Sağlık Raporu L bendi Açıklama

Bağlı bulunduğunuz yerdeki halk sağlığı müdürlüğüne başvuru yapacaksınız. Matbu bir dilekçe yoktur. El ile yazılı anaokulunuzun adresinin bulunduğu ve sağlık yönünden incelenmesi gerektiğini belirten bir dilekçe işinizi görecektir.

Açıklama kısmına iletişim numaralarınızı eklemeyi unutmayın. Yeriniz incelendikten sonra raporu elden yada elektronik imzalı olarak alacaksınız.

12- İtfaiye Raporu (M Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen rapor.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

İtfaiye Raporu Açıklama

Bağlı bulunduğunuz itfaiye dairesine gidip iş yeri açma kısmından başvuru yapacaksınız. Harç ödemesi yapmanız gerekebilir. Yine iletişim numaralarınızı eklemeyi unutmayın. İtfaiye personelleri gelip incelemeleri yapacaklar. Size hazırlamanız gereken detayları verecekler. İşlemleriniz tamamlandığında tekrar başvuru yapacaksınız ve raporunuzu birkaç gün içinde alabilirsiniz.

13- Coğrafi Bilgi Sistemi (Ü Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Açılacak okulun Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemine (MEBCBS) eklenmek üzere; Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayımlanan formatta bina, duvar, bahçe ve benzeri detayların yer aldığı ölçüm kroki verisi.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Coğrafi Bilgi Sistemi Açıklama

Bu garip şeyi nereden bulacağım diye dert etmeyin. Tek yapmanız gereken bir harita mühendisi bulup, anaokulunuzun bulunduğu adresin coğrafi bilgi sistemine girişi için destek istediğinizi söyleyin. Gerekli belgeyi hazırlayıp size teslim edecektir. Dosyayı hem PDF hem de .ncz uzantılı olarak almalısınız. İki dosyayı da bir CD’ye almanızı tavsiye ederiz.

14-Fotoğraf (V Bendi) MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisinin vesikalık fotoğrafı

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Fotoğraf Açıklaması

Madde çok net olmakla birlikte eğer şahıs firması sahibiyseniz kendi fotoğrafınız, limited şirket ya da anonim şirket sahibiyseniz atadığınız kurucu temsilcisinin fotoğrafı olacak.

15- Vergi Levhası (Y Bendi)

Vergi levhasının fotokopisi.

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı

Vergi Levhası Açıklaması MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği

Muhasebeciniz size bu evrağı hazırlayacaktır.

MEB Anaokulu açma yönetmeliği maddelerinin hepsi buradadır. Lakin birde yazmayan gruplar var. Onlar sürpriz olarak karşınıza çıkabilir. Bunlardan bir tanesini sizinle paylaşalım. Numarataj belgesi. Bu belge olmadan evraklarınız eksik sayılacaktır.

MEB Anaokulu Açma Yönetmeliği Detayları

Anaokulu açmak için gerekli evrakların yer aldığı MEB anaokulu açma yönetmeliğinde ana amaç sadece ruhsat almak için gerekli evrakların hazırlanması yönündedir. Evrakların neler olduğunu açıkladık. Lakin tek başına hiç biri yeterli değildir.

Anaokulu açmak yatırım gerektiren bir iştir. Ciddi yatırımlarla başladığınız anaokulu işletmesinin, sadece evraklardan ibaret olduğunu düşünmeyin. Her zaman doğru planlama kazanacaktır. Önemli olan sistemli ve bilinçli olarak hazırlanmaktır.

Hedeflerinizi oluştururken tek amacınız yönetmelik olmasın. Her zaman evraksal süreç çözülebilir. Anaokulu açmaya karar verdiğiniz andan itibaren önce ne yapacağınızı, nasıl öğrenci bulabileceğinizi, bölgenizdeki rakiplerinizi çok iyi incelemeniz gerekmektedir.

Anaokulu açmak için gerekli şartların neler olduğu, evrakların neler olduğu anlamına gelmiyor. Anaokulu açma belgeleri başka bir konu, anaokulu açmak için gerekli şartlar başka bir konudur.

Anaokulu Prosedür danışmanlığı kapsamında hem evrakları hem de evrakların ön hazırlığı olan bina çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Anaokulu prosedürleri, binanın fiziksel özelliklerinden, standartlarına kadar bir çok süreci içinde barındırmaktadır.

Anaokulu açmaya başlamadan önce mutlaka Anaokulu Bina Keşif Danışmanlığı çalışmamızdan faydalanarak binanızın genel durumunu öğrenebilir, kapasite ve karlılık durumlarını tespit edebilirsiniz.

Hem yatırımınızı güvenceye alın hem de alt yapısı sağlam bir anaokulunun temelini atın. Bu sayede rakiplerinizden üstün olacağınız bir çok özelliği öğrenmiş olacaksınız. Sunmuş olduğumuz raporumuz sizi gereksiz harcamalardan koruyacaktır.

Buraya kadar okuduğunuz için teşekkür ederiz. Umarız aradığınız bilgiyi bulabilmişsinizdir. Eğer anaokulu açma işleminin başındaysanız mutlaka Anaokulu açarken doğru bilinen yanlışlar yazımızı okumanızı tavsiye ederiz. Aşağıdaki yazılar da ilgi alanınız içinde olacağı kanısındayız.

Sonuç

MEB Anaokulu Açma yönetmeliği tek başına yeterli değildir. Yalnız evrakların neler olduğu ve nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili bilgiler sunmaktadır.

Anaokulu açmak için bina seçimi ardından anaokulu olabilmek için gerekli standartları sağlamanız gerekmektedir. Standartların neler olduğu ile ilgili MEB standartlar yönergesine bakabilirsiniz. Buradaki bilgiler ihtiyacınızı bir nebze karşılayabilir.

Bir anaokulu projesi hazırlamanızı tavsiye ederiz. Çünkü proje üzerinde bir çok oynama şansımız bulunmaktadır. Anaokulu yerleşim planı hazırlandıktan sonra detaylı bir incelemeye ihtiyacınız olacak. Ardından tadilat işlemlerine geçiş yapmanız çok daha doğru olacaktır.

Bizim tavsiyemiz yerleşim planınızda maksimum konfor ve işlevselliği ön plana çıkarmanız yönündedir. Rekabet üstünlüğünü alabilmek, anaokulu açtıktan sonra nasıl öğrenci bulacağım sorusuna cevap olacaktır. Tüm bunlar için bir planlama yapmalı ve bu minvalde hareket etmeniz gerekmektedir.

Sıfırdan kurulum veya kuruluma başlamış bir anaokuluna dahil olduğumuz çalışmalardan en çok karşılaştığımız hatalar bina seçimi, yerleşim planı, eğitim yapılanması ve yönetim yapılanmaları konularıdır. Sonuç olarak bu işi bir yatırım olarak yapıyorsunuz. Kazanmanız gerekiyor. Ben ilk yıl bir şey beklemiyorum diye düşünmeyin.

Yaptığınız iş çok önemli bir iştir. Birçok kişi anaokulu açmak istiyor ama çok azı hayaline kavuşabiliyor. Zor kazandıklarınızı kolay kaybetmeyin. İyi düşünün ve tek adımda tüm işlerinizi bitirin. Mümkün olduğu kadar hiç bir detayı atlamayın.

Tüm anaokulu açma prosedürleri ile ilgili destek almak için Anaokulu ve kreş prosedürleri danışmanlığı sayfamızdan bilgi alabilir ve bizi arayabilirsiniz.

Anaokulu Açmak için Önemli Bilgiler

Anaokulu Açma Maliyeti Ne kadardır? 2021

Özel Anaokulu Müdürü Olma Şartları Nelerdir?

Anaokulu Açma Planı Nasıl Yapılır?

Türkiyede Kreş Açmak 2022

Anaokulu Açarken Doğru Bilinen Yanlışlar

Diğer Yazılar