“Sizin için düşünen, Okul Danışmanlığı Hizmetleri var...”

Kreş Açma Şartları Nelerdir ?

08 Ağustos 2019 - 18:17

Kreş Açma Şartları Nelerdir?

Kreş açma şartları hemen hemen kreş açmak isteyen bir çok kişinin bilgi sahibi olmak istediği konuların başında gelir. Kreş açarken hangi prosedürlerle karşılacağınızı neler yapmanız gerektiğini özetleyeceğimiz yazımızda ayrıca süreç ile alakalı kısa bilgilendirmeler yapacağız.

Öncelikle kreşin ne olduğunu ve hangi kuruma bağlı olacağını belirtmeliyiz. Kreşler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak açılırlar. Kreşler 0-2 yaş grubu bebeklerin günlük bakımlarının yapıldığı ticari faaliyeti bulunan işletmelerdir. Eğer kreş açacağım diyorsanız bilin ki yaş grubunuz 0-24 ay bebek grubudur. Hem meşakkatli bir iş hem de kapasite anlamında ciddi bir alana ihtiyacınız var demektir. Eğer 2-6 yaş arası çocuklarla çalışmak istiyorum derseniz ki aslında toplumda kreş diye bilinen ve gerçeği Gündüz Bakımevi olan gruba dahil olacaksınız. Yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olacaksınız.

Öncelikle kimler kreş açabilir başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.Kısaca kimler kreş açabilir kısmına burada değinelim.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinde kreş açma yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin ikinci bölüm 5. maddede yer alan içerikler;

Kurucularda aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde
aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,
b) En az ilkokul mezunu olmak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya  açakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak.

Ben kreş açabilirmiyim? Kreş açmak için ne mezunu olmam gerekiyor gibi soruların en doğru cevabı bu maddede yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve adli sicilin temiz olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan okur yazar olan ve 18 yaşından büyük herkes kreş ve gündüz bakımevi açabilir. 

Konumuza dönecek olursak kreş açma şartları nelerdir? e devam edelim. Anaokulu açarken olduğu gibi kreş açmak için de bir yer bulmanız gerekiyor. Bulduktan sonra da Bağlı bulunduğumuz ilin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne giderek ön başvuru yapmanız gerekmektedir. Sonra ilgililer gelip yerinizi inceleyecek ve içeride yapılması gereken detayları size bildirecekler. Aslında bildirecekleri detaylar yukarıda linkini verdiğimiz kreş açma şartlarından başka birşey değildir.

Başvuru aşamasında sizden belgeler istenecek. Kreş Açma prosedürleri ya da evrakları diyebiliriz. Bu evraklar nelerdir?

Başvuru ve istenecek belgeler 

MADDE 6 – (1) Kuruluş açmak isteyen kişiler tarafından, açılması planlanan kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ve binaya ait yapı kullanım izin belgesi ile il müdürlüğüne başvurulur. Bina, en az iki sosyal çalışma görevlisi tarafından 15 inci
maddeye uygunluk açısından on beş gün içerisinde yerinde incelenir ve binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir.

(2) Binanın uygun görülmesi halinde başvuru sahibinden aşağıdaki belgeler istenir:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden gelen ilgili memurların yerinizi gördükten sonra bina uygundur ya da değildir diyecekler. Yerin uygun olmaması halinde uygun hale nasıl getirileceği ile ilgili olarak bir açıklama yapmayacaklardır. Uygun olması durumunda ise aşağıdaki belgeleri hazırlayıp başvuru yapmanızı isteyeceklerdir.

Binanın uygunluğunu neye göre belirliyorlar derseniz, bunun da kriterleri mevcut.

a) T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi,
b) Adli sicil belgesi,
c) Öğrenim durumunu gösterir belge, yurtdışında öğrenim görüldüğü takdirde yetkili kurumlardan alınacak denklik belgesi,
ç) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel kreş ve gündüz bakımevi veya çocuk kulübü işletmeciliği yapılabileceğine ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da
vakıf senedinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,
d) Kurucu temsilcisinin kuruluşu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirtildiği yönetim kurulu kararının il müdürlüğünce onaylı örneği.

(3) Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak aşağıdaki belgeler istenir:

a) Binanın kapasitesinin hesaplanabilmesi için belediyelerin imar ve şehircilik müdürlüklerinden (Ek ibare:RG-8/9/2016-29825) veyahut yetkili serbest proje bürolarından ya da çevre ve şehircilik müdürlüklerinden alınacak odaların büyüklüğü ve ölçümünü gösterir belge ve tasdikli mimari proje,

b) Bina kurucuya ait ise tapu senedinin il müdürlüğünce onaylı örneği; bina kiralık ise en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya il müdürlüğünce onaylı örneği,

c) Bina ve ortak bahçesinin kullanılacak olması halinde, kat maliklerinin oy birliği ile verdiği karar örneği,
ç) Binanın, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren itfaiye raporu,
d) Binanın trafik emniyetinin olduğuna ve alkollü içki tüketilen ve satılan yerler ve genel ahlâk kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları ile arasında, en az 100 metre mesafe bulunduğuna dair, il veya ilçe emniyet
müdürlüğünden alınacak rapor,(1)
e) Binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin, il veya ilçe toplum sağlığı merkezlerince düzenlenen rapor,
f) Binanın kat veya katları, odaları, bahçesi için ayrı ayrı üç nüsha 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim plânı örneği,
g) Binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor,
ğ) Numarataj belgesi.

Sonuç olarak kreş açma şartlarını çok net bir şekilde açıklamış olduk. hem kreş açma şartlarını hem de kreş açmak için gerekli evrakları belirlemiş olduk.

Ben bu işlerin içinden nasıl çıkacağım diye düşünüyorsanız profesyonel bir destek almanız yerinde olur. Yapacağınız yatırımın karşılığını alabilmek için ciddi bir fizibilite gereklidir. Rakiplerinizin arasında kazanan olabilmek için Okul Danışmanlığı Hizmetleri olarak size özel çözümler sunabiliriz. Siz de kazananlar arasında yerinizi alabilirsiniz.

Benzer İçerikler
  • Türkiyede Kreş Açmak 2020
  • Tüm bilinmeyenleriyle adım adım kreş açmak Ezber bozan kreş açma yöntemleri Mizaç olarak en çok bayanlara yakışan bir iştir ...